Blog
Nasze ostatnie artykuły:

  • „Czynny żal” oddala grzywnę za spóźnioną deklarację

    Można uniknąć kary pieniężnej za spóźnioną deklarację podatkową, ale trzeba się do winy przyznać i najszybciej, jak to możliwe, złożyć zaległe zeznanie wraz z oddzielnym pismem, zaczynającym się od: „Zawiadamiam, że popełniłem wykroczenie skarbowe…” – popularnie nazywanym „czynnym żalem”....

  • Sprzedasz bez paragonu, jeśli płatność przyjdzie przelewem

    W praktyce przedsiębiorcy często mają wątpliwości, czy mają prawo nie używać kasy, niepotrzebnie łącząc ze sobą różne okoliczności dające prawo do zwolnienia. Wystarczy „łapać się” na jedno z 52 dostępnych zwolnień....

  • Samochód pracownika wykorzystywany w firmie

    W wielu firmach są sytuacje, że pracownicy wykorzystują prywatne samochody do celów służbowych. Samochód pracownika w firmie może być używany w jazdach lokalnych i w podróżach służbowych (jazdy zamiejscowe). Jak pracodawca jesteś zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego pracownika na potrzeby firmy. Do kosztów tych zalicza się m.in. zakup paliwa, opłaty parkingowe i za przejazd autostradami.......

PGF

Sprzedasz bez paragonu, jeśli płatność przyjdzie przelewem


W praktyce przedsiębiorcy często mają wątpliwości, czy mają prawo nie używać kasy, niepotrzebnie łącząc ze sobą różne okoliczności dające prawo do zwolnienia. Wystarczy „łapać się” na jedno z 52 dostępnych zwolnień.

Obowiązek instalacji kasy fiskalnej i wprowadzania na nią obrotu zależy ściśle od faktu dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli taka sprzedaż się pojawia, przedsiębiorca musi wystawiać z jej tytułu paragony. Taki obowiązek wynika z ustawy o VAT.

Ta sama ustawa daje jednak moc rozporządzeniu, które kolejny rok z rzędu pozwala zwolnić z tego obowiązku na określony czas określonych przedsiębiorców.

52 usprawiedliwień braku kasy

Mamy obecnie kilkadziesiąt niezależnych od siebie okoliczności zwalniających z konieczności używania kasy. Jedną z nich jest wysokość obrotu z transakcji na rzecz konsumentów, która nie przekracza 20 tys. zł (§ 3 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Pozostałe 51 zawiera tabela na końcu rozporządzenia. Przykładowo, poz. 39 tabeli mówi, że czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), jeśli z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (poz. 39 załącznika do ww. rozporządzenia).

Kategoria „pozbawiających prawa do zwolnienia z kasy”

Załóżmy, że przedsiębiorca spełnia któreś z 52 okoliczności zwalniających z zakupu kasy i wystawiania paragonów. Czy może na tej podstawie stosować zwolnienie? Nie. Musi jeszcze sprawdzić zapis § 4 ww. rozporządzenia. Bowiem te 52 zwalniających z kasy okoliczności przepada przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych (wyjątkiem są transakcje na rzecz konsumentów, którzy są jednocześnie pracownikami sprzedawcy).

Dopiero, jeśli spełnia któreś z 52 okoliczności zwalniających, a tego towaru lub tej usługi, które sprzedaje konsumentowi, nie ma w § 4 ww. rozporządzenia, może korzystać ze zwolnienia.

Na żywym przykładzie

Z wnioskiem do fiskusa o interpretację przepisów wystąpiła spółka z branży budowlanej. Nie była pewna, czy jej wszystkie, raptem cztery transakcje na rzecz konsumentów wygenerują obowiązek instalacji kasy fiskalnej, skoro z jednej strony konsumenci zapłacili na rachunek bankowy, ale z drugiej te cztery transakcje grubo przekroczyły limit 20 tys. zł. Spółka dysponuje dowodami dokumentującymi, czego konkretnie dotyczy konkretny przelew od klienta.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2017 r. o sygn. 0461-ITPP1.4512.906.2016.2.AJ rozwiał wątpliwość spółki na jej korzyść, stwierdzając, że spółka spełnia okoliczności zwalniające z obowiązku instalacji i ewidencji tych transakcji na kasie rejestrującej. Kluczowe w przypadku spółki było ustalanie, że usługi budowlane wykonane przez spółkę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności nie są wymienione w 4 rozporządzenia o kasach oraz spółka spełnia przesłankę z poz. 39 załącznika.