Blog
Nasze ostatnie artykuły:

 • Tarcza 2.0

  Szanowni Państwo,w związku z uchwaloną w dniu 17 kwietnia 2020 roku ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 mającej na celu rozszerzenie pakietu ulg/dofinansowań/zwolnień przyznawanych w ramach. tzw. tarczy antykryzysowej poniżej przedstawiamy zaktualizowane rozwiązania, z których mogą Państwo skorzystać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 1. Świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na podstawie......

 • Od stycznia ogromny wzrost obciążeń zus

  Kto skorzysta na reformie “Małego ZUSu” w 2020 roku ? Ze zmniejszonych składek skorzystać będą mogły przedsiębiorstwa, których przychód za rok 2019 nie przekroczy kwoty 120 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że mowa tu nie o  dochodzi a o przychodzie właśnie. Dotychczas z ulgi wprowadzonej w 2019 roku korzystali jedynie mikro przedsiębiorcy, których roczny dochód nie przekroczył wartości 63 tysięcy złotych.......

 • Kiedy wypadają święta zakupowe? Jak się do nich przygotować, aby faktycznie oszczędzić?

  Osoby chcące zrobić zakupy na przełomie listopada oraz grudnia wcale nie muszą wydawać majątku. Wystarczy poczekać na specjalne okazje, aby zaoszczędzić na zakupach dużo pieniędzy. Przykładami takich okazji są m.in.: Cyber Monday, Black Friday, Dzień Singla oraz wiele innych dni. Można w takich przypadkach liczyć nie tylko na promocyjne ceny za poszczególne produkty, ale też na darmową dostawę....

PGF

Tarcza 2.0

Szanowni Państwo,
w związku z uchwaloną w dniu 17 kwietnia 2020 roku ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 mającej na celu rozszerzenie pakietu ulg/dofinansowań/zwolnień przyznawanych w ramach. tzw. tarczy antykryzysowej poniżej przedstawiamy zaktualizowane rozwiązania, z których mogą Państwo skorzystać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1. Świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjne)

Jeżeli zatrudniają Państwo osoby na podstawie umów cywilnoprawnych i doszło/dojdzie do przestoju w Państwa przedsiębiorstwie, którego konsekwencją będzie obniżenie lub brak wynagrodzenia dla swoich zleceniobiorców to mogą Państwo w ich imieniu złożyć wniosek o otrzymanie świadczenia postojowego maksymalnie 3 razy. Celem jednorazowego świadczenia postojowego jest zrekompensowanie nie otrzymania bądź otrzymania obniżonego wynagrodzenia w związku z brakiem lub częściowym wykonaniem zlecenia, a jego wysokość wynosi maksymalnie 2 080,00 zł za jeden miesiąc.
Aby zleceniobiorca mógł otrzymać świadczenie postojowe pierwszy raz musi spełnić następujące warunki:

 • umowa cywilnoprawna powinna być wykonywana przed 1 kwietnia 2020 r. => we wcześniej uchwalonej ustawie świadczenie postojowe było przyznawane jedynie zleceniobiorcom zatrudnionym przed 1 lutego 2020 roku,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku – (czyli ok. 15 500 zł brutto),
 • nie można posiadać innego tytułu do ubezpieczeń,
 • należy mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • nie istnieje możliwość wykonywania umowy cywilnoprawnej w całości lub części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Jeżeli zleceniobiorca spełnia powyższe warunki i chce otrzymać świadczenie postojowe to należy złożyć w jego imieniu wniosek o świadczenie postojowe wraz z kopią umowy cywilnoprawnej. Ponadto proszę również pamiętać o tym, że zleceniobiorca musi złożyć oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów cywilnoprawnych osiągniętych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Dokumenty do pobrania => https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

Termin złożenia wniosku => do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

Aby zleceniobiorca mógł otrzymać świadczenie postojowe drugi oraz trzeci raz konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku zawierającego oświadczenie, że sytuacja materialna zleceniobiorcy wykazana we wcześniej złożonym wniosku nie uległa poprawie.

Wniosek będzie dostępny w maju 2020 roku na stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia. 

2. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych (dotyczy JDG zatrudniających i niezatrudniających pracowników)

Jeżeli prowadzą Państwo jednoosobową działalność gospodarczą to mogą Państwo ubiegać się o uzyskanie świadczenia postojowego w wysokości 2 080,00 zł miesięcznie (maksymalnie przez 3 miesiące), które ma zrekompensować utratę przychodów w związku z obecną sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19.

Aby uzyskać świadczenie postojowe dla samozatrudnionych pierwszy raz należy spełniać następujące warunki:

 • prowadzenie działalności gospodarczej zostało rozpoczęte przed 1 lutym 2020 r. i przychód, który został uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który został uzyskany w miesiącu poprzedzającym. (We wcześniej uchwalonej ustawie był dodatkowy warunek dotyczący nieprzekroczenia kwoty przychodu wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku, ale został on zniesiony),
 • prowadzenie działalności gospodarczej zostało rozpoczęte przed 1 lutym 2020 r., ale zawieszenie nastąpiło 31 stycznia 2020 r.
 • nie posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń, 
 • należy mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

W przypadku rozliczania podatku kartą podatkową oraz bycia zwolnionym z podatku VAT świadczenie postojowe wynosi 1 300,00 zł.

Dokumenty do pobrania=> https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Termin złożenia wniosku => do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

Aby otrzymać świadczenie postojowe drugi oraz trzeci raz będą musieli Państwo złożyć nowy wniosek zawierający oświadczenie, że Państwa sytuacja materialna dotycząca prowadzonej przez Państwo działalności nie uległa poprawie w porównaniu do wcześniej złożonego wniosku.

Wniosek będzie dostępny w maju 2020 roku na stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.

3. Zwolnienie ze składek ZUS dla jednoosobowych działalności gospodarczych nie zatrudniających pracowników

W związku z podpisaną nową ustawą z dniu 17 kwietnia 2020 roku, w zakresie uzyskania zwolnienia ze składek ZUS dla jednoosobowych działalności gospodarczych zmianie uległ warunek dotyczący dnia, przed którym należało prowadzić działalność gospodarczą (Rozszerzenie formy pomocy względem pierwotnej wersji Tarczy). Obecnie, jeżeli chcą Państwo skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS dla jednoosobowych działalności gospodarczych nie zatrudniających pracowników należy spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. => we wcześniej uchwalonej ustawie zwolnienie ze składek ZUS było przyznawane jedynie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku,
 • osiągnąć przychody nie wyższe niż 15 681,00 zł w miesiącu, za który składany jest wniosek => oznacza to, że jeżeli chcą Państwo wnioskować o umorzenie składek ZUS za marzec, to Państwa przychody nie mogą przekroczyć wspomnianej kwoty w marcu. Jeżeli okaże się, że w marcu przychody były wyższe niż 15 681,00 zł to zawsze można wnioskować o umorzenie składek ZUS począwszy od kwietnia (pod warunkiem, że przychody w kwietniu nie przekroczą wymaganej kwoty),
 • złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.,

Dokumenty do pobrania => https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Termin złożenia wniosku => do 30 czerwca 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek ZUS dla jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na start.

UWAGA! Jeżeli spełniają Państwo powyższe warunki do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek za okres marzec – maj 2020 roku, ale zapłacili Państwo składki za miesiąc marzec to można ubiegać się o wypłatę nadpłaconych środków. Aby otrzymać taki zwrot należy złożyć wniosek RZS-P przed upływem terminu opłacania składek za miesiąc kwiecień, tj. przed 15 maja 2020 roku (jeśli nie zawnioskują Państwo o zwrot środków za miesiąc marzec to powstała nadpłata zostanie rozliczona ze składkami za miesiąc kwiecień).

Dokumenty do pobrania => https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/rozliczenia-konta-i-zwroty-skladek/-/publisher/details/1/wniosek-rzs-p/ZUS-EZS-P

Termin złożenia wniosku => do 9 maja 2020 r.

4. Zwolnienie ze składek ZUS dla pracodawców

W związku z podpisaniem nowej ustawy dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy pełniący funkcję płatnika składek (jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki zatrudniające pracowników oraz zleceniobiorców na zleceniach oskładkowanych) mogą nadal skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień oraz maj 2020 r. Zwolnienie to dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Aby skorzystać ze wsparcia należy spełnić następujące warunki:

 • być płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. => we wcześniej uchwalonej ustawie zwolnienie ze składek ZUS obejmowało jedynie pracodawców posiadających status płatnika przed 1 lutego 2020 roku,
 • liczba zgłoszonych osób do ubezpieczeń społecznych nie może być wyższa niż 9 ustalony na następujący dzień (do limitu wliczamy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, oskładkowanej umowy zlecenie, a w przypadku działalności gospodarczych dodatkowo do limitu wliczamy przedsiębiorcę):
  • na dzień 29 lutego 2020 r. => jeżeli prowadzenie działalności było rozpoczęte przed dniem 1 lutego 2020 r.,
  • na dzień 31 marca 2020 r. => jeżeli prowadzenie działalności zostało rozpoczęte w okresie od 1 lutego do 29 lutego,
  • na dzień 30 kwietnia 2020 r. => jeżeli prowadzenie działalności zostało rozpoczęte w okresie od 1 marca do 31 marca.
 • złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.,

Dokumenty pobrania => https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Termin złożenia wniosku => do 30 czerwca 2020 r.

UWAGA! Jeżeli spełniają Państwo powyższe warunki do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek za okres marzec – maj 2020 roku, ale zapłacili Państwo składki za miesiąc marzec to można ubiegać się o wypłatę nadpłaconych środków. Aby otrzymać taki zwrot należy złożyć wniosek RZS-P przed upływem terminu opłacania składek za miesiąc kwiecień, tj. przed 15 maja 2020 roku (jeśli nie zawnioskują Państwo o zwrot środków za miesiąc marzec to powstała nadpłata zostanie rozliczona ze składkami za miesiąc kwiecień).

Dokumenty do pobrania => https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/rozliczenia-konta-i-zwroty-skladek/-/publisher/details/1/wniosek-rzs-p/ZUS-EZS-P

Termin złożenia wniosku => do 14 maja 2020 r.

5. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności składowych za okres od stycznia 2020 r.

Jeżeli w obecnej sytuacji mają Państwo problem z terminowy opłacaniem składek ZUS za okres od stycznia 2020 roku, a dodatkowo nie mogą Państwo skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek lub posiadają Państwo zaległości składkowe np. za styczeń oraz luty 2020 roku to po uregulowaniu zaległego zobowiązania mogą się Państwo ubiegać o odstąpienie od naliczania i pobierania odsetek za zwłokę w płatnościach.

Aby skorzystać z powyższej ulgi należy spełniać następujące warunki:

 • był płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 • opłacić po ustawowym terminie zobowiązania składkowe.

Dokumenty do pobrania => https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/odstapienie-od-pobierania-odsetek-za-zwloke-dla-naleznosci-za-okres-od-stycznia-2020-r_/2562465

Termin złożenia wniosku => szczegółowy termin nie został określony, ale najwcześniej można złożyć wniosek w dniu opłacenia zaległych składek

UWAGA! Skorzystanie z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od należności składkowych za okres od stycznia 2020 roku nie wyklucza skorzystania z innych form wsparcia. Jeżeli posiadają Państwo np. zaległości z tytułu składek za styczeń oraz luty to mogą Państwo skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek po uregulowaniu kwot głównych zobowiązań, a ponadto uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja (jeżeli oczywiście zostaną spełnione warunki)

6. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców będzie wypłacana ze  środków Funduszu Pracy. Jest  to jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Wysokość pożyczki wynosi maksymalnie 5 000,00 zł i będzie przyznawana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji. Otrzymaną pożyczkę można przeznaczyć na przykład na opłacenie podatków, składek ZUS czy kosztów wynajmu lokalu.

Aby otrzymać pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy należy spełnić następujące warunki:

 • należy prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku,
 • zatrudniać średniorocznie mniej niż 10 pracowników w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych => dotyczy również przedsiębiorców, którzy nigdy nie zatrudniali i nie zatrudniają pracowników,
 • osiągnąć roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Jeżeli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki mikroprzeksiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą, pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy będzie mogła ulec umorzeniu

Dokumenty do pobrania => https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

Termin złożenia wniosku => po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy

7. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców

Wprowadzone zapisy w ustawach składających się na tzw. tarczę antykryzysową wprowadzają możliwość uzyskania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców przez okres 3 miesięcy. Dofinansowanie to obejmuje koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, a także umowy zlecenia. Wysokość przyznanego dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenie brutto plus składki ZUS płatnika składek) jest zależna od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% => dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% => dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% => dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

W sytuacji gdy korzystają Państwo ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj 2020 roku mogą się Państwo ubiegać o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników (otrzymane dofinansowanie nie będzie obejmować składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników).

Aby otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń należy spełnić następujące warunki:

 • wykazać spadek obrotów rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim (wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku) => spadek musi wynosić co najmniej 30%,
 • utrzymać w zatrudnieniu pracowników objętych Umową przez okres dofinansowania (przedsiębiorca jest obowiązany złożyć do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania),
 • nie posiadać zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składkowych wobec ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 roku.

Dokumenty do pobrania => https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Termin złożenia wniosku => 14 dni od ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy

UWAGA! W przypadku wpisania we wniosku w części C wnoszenia o dofinansowanie od razu za okres 3 miesięcy, dofinansowanie będzie wypłacone co miesiąc na podstawie spadku obrotów wykazanego we wniosku i nie będzie można już tego zmienić. 
Jeżeli przewidują Państwo, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa w kolejnych okresach i chcieliby Państwo z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie to lepiej złożyć co miesiąc nowy Wniosek na kolejny miesiąc, w którym zostaną przedstawione właściwe spadki obrotów.

8. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

Jeżeli prowadzą Państwo jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają Państwo pracowników to mogą się Państwo ubiegać o uzyskania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy. Wysokość przyznanego dofinansowania jest zależna od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% => dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% => dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% => dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Aby otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej należy spełniać następujące warunki:

 • wykazać spadek obrotów rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim (wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku) => spadek musi wynosić co najmniej 30%,
 • prowadzić działalność gospodarczą przez okres trwania dofinansowania,
 • nie posiadać zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku,
 • nie otrzymać i nie ubiegać się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych.

Dokumenty do pobrania => https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Termin złożenia wniosku => 14 dni od ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy

9. Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

Podpisana nowa ustawa nie zmieniła warunków uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP, ale uprzejmie przypominamy, że istnieje taka możliwość. Dofinansowanie to dotyczy przedsiębiorców, którzy spełniają następujące warunki:

 • wykazują spadek obrotów o minimum 15% w okresie dwóch miesięcy lub o 25 % w okresie jednego miesiąca => w obu przypadkach najwcześniej możemy się cofnąć do 1 stycznia 2020 roku,
 • nie wykazują przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • nie zalegają ze zobowiązaniami podatkowymi i składkowymi na koniec III kwartału 2020 roku,
 • zawarli porozumienie z pracownikami w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

Ponadto należy utrzymać stan zatrudnienie w okresie dofinansowania => w przeciwnym przypadku otrzymane środki dotyczące zwolnionego pracownika trzeba będzie zwrócić.

W sytuacji zawarcia porozumienia o przestoju ekonomicznym pracownikowi należy się wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, a jednocześnie nie może być mniejsze niż minimalna krajowa (2 600,00 zł brutto), natomiast maksymalna kwota dofinansowania jaką mogą Państwo otrzymać w wyniku dofinansowania z FGŚP wynosi 1 533,09 zł (brutto) miesięcznie na 1 pracownika przez okres 3 miesięcy.

Jeżeli zamierzają Państwo obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy to można go obniżyć maksymalnie o 20%, jednak wymiar czasu pracy po obniżeniu nie może być niższy niż 0,5 etatu. Wynagrodzenie takiego pracownika nie może być również niższe niż minimalna krajowa ustalone proporcjonalnie do etatu. W takiej sytuacji maksymalna kwota dofinansowania z FGŚP wynosi 2 452,27 zł (brutto) miesięcznie na 1 pracownika przez okres 3 miesięcy.

Świadczenia z FGŚP można uzyskać maksymalnie na okres 3 miesięcy. Wypłata świadczeń następuje po zawarciu umowy z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy i jest dokonywana w transzach miesięcznych.

Dokumenty do pobrania => https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

Termin złożenia wniosku => termin złożenia wniosku nie został sprecyzowany. Należy mieć na uwadze, że podczas określania terminu za jaki wnioskuje się o dofinansowanie z FGŚP to nie może być on wcześniejszy niż data wejścia w życie ustawy o COVID-19 oraz data wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy