Blog
Nasze ostatnie artykuły:

  • Tarcza 2.0

    Szanowni Państwo,w związku z uchwaloną w dniu 17 kwietnia 2020 roku ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 mającej na celu rozszerzenie pakietu ulg/dofinansowań/zwolnień przyznawanych w ramach. tzw. tarczy antykryzysowej poniżej przedstawiamy zaktualizowane rozwiązania, z których mogą Państwo skorzystać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 1. Świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na podstawie......

  • Od stycznia ogromny wzrost obciążeń zus

    Kto skorzysta na reformie “Małego ZUSu” w 2020 roku ? Ze zmniejszonych składek skorzystać będą mogły przedsiębiorstwa, których przychód za rok 2019 nie przekroczy kwoty 120 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że mowa tu nie o  dochodzi a o przychodzie właśnie. Dotychczas z ulgi wprowadzonej w 2019 roku korzystali jedynie mikro przedsiębiorcy, których roczny dochód nie przekroczył wartości 63 tysięcy złotych.......

  • Kiedy wypadają święta zakupowe? Jak się do nich przygotować, aby faktycznie oszczędzić?

    Osoby chcące zrobić zakupy na przełomie listopada oraz grudnia wcale nie muszą wydawać majątku. Wystarczy poczekać na specjalne okazje, aby zaoszczędzić na zakupach dużo pieniędzy. Przykładami takich okazji są m.in.: Cyber Monday, Black Friday, Dzień Singla oraz wiele innych dni. Można w takich przypadkach liczyć nie tylko na promocyjne ceny za poszczególne produkty, ale też na darmową dostawę....

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną spółki PGF sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.01.2020 r.

 

 
1.  Słownik. 
1.1.  OWU  -  ogólne  warunki  umowy;  dokument  stanowiący  integralną  część  Umowy, 
z wyłączeniem Umów zawartych przed dniem 02.01.2020 r., określający szczegółowe
warunki zawarcia, realizacji oraz rozwiązania Umowy;
1.2.  RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE) 2016/679 z  dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE;
1.3.  Serwis  internetowy  -  serwis  internetowy  pod  adresem:  www.PGFportal.pl 
umożliwiający korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną;
1.4.  Umowa  -  zawarta  między  Usługodawcą   Usługobiorcą   formie  pisemnej  umowa 
o prowadzenie i przechowywanie Podatkowej  Księgi przychodów i  rozchodów lub
umowa o prowadzenie i przechowywanie Ksiąg rachunkowych wraz z załącznikami;
1.5.  US - Urząd Skarbowy; 
1.6.  Usługi  świadczone  drogą  elektroniczną  lub  Usługi  -  usługi  świadczone  za 
pośrednictwem  Serwisu  internetowego   zakresie  określonym   punkcie
3. Regulaminu;
1.7.  Usługobiorca  -  przedsiębiorca   rozumieniu  Ustawy   dnia  6  marca  2018  r.  prawo 
przedsiębiorców, z którym Usługodawcę łączy Umowa;
1.8.  Usługodawca  -  spółka  PGF sp.   o.o.   siedzibą  we  Wrocławiu  ul. Ludwika Rydygiera 2A lok. 17, 
50-249  Wrocław,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy  dla  Wrocławia-Fabrycznej,  VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000503529, REGON: 022376923, NIP: 8992752120.;
1.9.  Regulamin  -  niniejszy  regulamin  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną  spółki 
PGF sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.01.2020 r.
1.10. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 
2.  Postanowienia ogólne. 
2.1.  Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną 
na  rzecz  Usługobiorcy  przez  Usługodawcę  za  pośrednictwem  Serwisu  internetowego
dostępnego pod adresem: www.PGFportal.pl
2.2.  Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu 
internetowego   treścią  Regulaminu,  który  jest  udostępniony  pod  adresem:
www.PGFportal.pl  w formie  umożliwiającej  pobranie,  odtworzenie   utrwalenie  jego
treści.
2.3.  Rejestracja  Usługobiorcy   Serwisie  internetowym  jest  jednoznaczna   zapoznaniem 
się i akceptacją Regulaminu w całości.
2.4.  Regulamin  ma charakter  uzupełniający  względem  innych  dokumentów pochodzących 
od  Usługodawcy,   szczególności  zawartej  między  Usługodawcą   Usługobiorcą
 formie  pisemnej  umowy   prowadzenie   przechowywanie  Podatkowej  Księgi
Przychodów  i Rozchodów  lub  umowy   prowadzenie   przechowywanie  Ksiąg
Rachunkowych  lub/i  OWU.  Regulamin  ma  zastosowanie  co  do  kwestii
nieuregulowanych   wyżej  wskazanych  dokumentach.   razie  sprzeczności
Regulaminu   treścią  wyżej  wymienionych  dokumentów,  pierwszeństwo  stosowania
mają  te  dokumenty,  chyba  że  ich  treść  bądź  treść  Regulaminu  stanowi  inaczej,
z zastrzeżeniem punktu 2.5. Regulaminu.
2.5.  W stosunku do Usługobiorcy, który zawarł Umowę przed dniem 02.01.2020 r. z chwilą 
rejestracji  przez  Usługobiorcę   Serwisie  internetowym  oraz  akceptacji  Regulaminu
dochodzi  do  zawarcia  umowy   świadczenie  usług  drogą  elektroniczną,  której  treść
określa Regulamin oraz Umowa dotychczas łącząca Strony.

 

3. Zakres świadczonych usług.

3.1.  Usługodawca świadczy drogą  elektroniczną  za pośrednictwem Serwisu  internetowego 
na rzecz  Usługobiorcy  Usługi  polegające na  prowadzeniu  księgowości  oraz spraw
pracowniczo-kadrowych  według  rodzaju   zakresu  usług  określonych   Umowie
poprzez  udostępnienie  Usługobiorcy  przez  Usługodawcę   formie  elektronicznej
narzędzi do przesyłania i  przechowywania obrazów dokumentów księgowych oraz
pracowniczo-kadrowych   zakresie  związanym  z prowadzoną  działalnością
gospodarczą Usługobiorcy.
3.2.  Usługodawca zastrzega  możliwość zmiany Serwisu  internetowego w  szczególności 
przez zmianę  jego  funkcji oraz  zmiany zakresu świadczonych  za jego  pośrednictwem
Usług.
3.3.  Usługodawca  oświadcza,  iż  podejmie  wszelkie  starania   celu  zapewnienia  ciągłości 
korzystania z Serwisu internetowego.
3.4.  Usługodawca  zastrzega  możliwość  wystąpienia  przerw   dostępności  Serwisu 
internetowego. Przerwy mogą być spowodowane w szczególności: aktualizacją Serwisu
internetowego,  prowadzeniem  prac  konserwacyjnych  bądź  usuwaniem
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu internetowego.
3.5.  Usługodawcy nie przysługują żadne roszczenie z tytułu wystąpienia przerw, o których 
mowa w punkcie 3.4. Regulaminu.
 
4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 
4.1.   celu  korzystania   Serwisu  internetowego  Usługobiorca  powinien  spełnić 
następujące wymagania techniczne:
a.  zapewnić urządzenie z dostępem do sieci internetowej; 
b.  zapewnić  urządzenie  wyposażone   przeglądarkę  umożliwiającą  wyświetlanie 
na ekranie urządzenia dokumentów HTML;
c.  posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. 
4.2.  Usługobiorca zobowiązany  jest  do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem 
i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem zasady poszanowania dóbr osobistych i praw
własności intelektualnej osób trzecich.
4.3.  Usługobiorca  zobowiązany  jest  do  wprowadzania  do  Systemu  internetowego  danych 
zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
4.4.  Usługobiorca  nie  będzie  wprowadzać  do  Systemu  internetowego  innych  plików  niż 
elektroniczne  dokumenty  księgowe,  zdjęcia  bądź  skany  dokumentów  księgowych
(nadających się  do  zaksięgowania) w  formacie  oraz   jakości  umożliwiającej  ich
prawidłowy odczyt przez Usługodawcę.
4.5.  Usługobiorca  oświadcza,  iż  wprowadzone  do  Systemu  internetowego  pliki  stanowią 
zdjęcia lub skany oryginałów dokumentów księgowych.
4.6.  Nie  stanowi  elektronicznego  dokumentu  księgowego  dokument   formacie 
umożliwiającym zmianę danych (np. xls, xlix, doc).
4.7.  Usługodawca  jest  uprawniony  do  samodzielnego  usuwania   Systemu  internetowego 
plików, które:
a.  są niekompletne lub nieczytelne w całości bądź w części; 
b.  nie  stanowią  elektronicznych  dokumentów  księgowych,  zdjęć  lub  skanów 
oryginałów dokumentów księgowych;
c.  nie są możliwe do zaksięgowania. 
4.8.  Usługodawca  nie  ponosi  wobec  Usługobiorcy  jakiejkolwiek  odpowiedzialności 
za usunięcie z Systemu internetowego plików zgodnie z punktem 4.7 Regulaminu.

 

5. Zasady bezpieczeństwa

5.1.  Usługodawca informuje,  że korzystanie  z usług  świadczonych  drogą  elektroniczną 
powoduje  standardowe  ryzyko  związane   wykorzystaniem  sieci  internetowej
i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
5.2.  Usługobiorca  nie  powinien  używać  komputerów  lub  jakichkolwiek  innych  urządzeń 
umożliwiających  korzystanie   usług  świadczonych  drogą  elektroniczną
niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
5.3.  Usługobiorca  podczas  rejestracji,  pierwszego  logowania,  kolejnych  logowań  do 
Serwisu  internetowego  oraz  procesu  odzyskiwania  hasła,  powinien  upewnić  się,
czy  połączenie   Serwisem  internetowym  realizowane  jest   bezpiecznym,
szyfrowanym protokole: “https://”.
5.4.  Usługobiorca  nie  powinien  zapisywać  swoich  haseł  do  Serwisu  internetowego  
na żadnym trwałym nośniku danych, ani udostępniać ich osobom nieupoważnionym.
5.5.   razie  gdy  Usługobiorca  spostrzeże  nieprawidłowe  lub  nietypowe  funkcjonowanie 
Serwisu  internetowego, niezwłocznie  przerwie korzystanie   Serwisu internetowego
i zgłosi zaistniała sytuację Usługodawcy.
 
6.  Rejestracja Usługobiorcy 
6.1.  Usługobiorca  jest  zobowiązany  przed  pierwszym  logowaniem  do  Serwisu 
internetowego  do  zapoznania  się   Regulaminem   zaakceptowania  jego  treści
w całości.
6.2.  Usługodawca  umożliwi  Usługobiorcy  dostęp  do  Serwisu  internetowego  poprzez 
podanie loginu oraz hasła.
6.3.  W celu uzyskania dostępu do Serwisu internetowego Usługobiorca jest zobowiązany do 
zarejestrowania się  zgodnie z instrukcjami  zamieszczonymi   Serwisie  internetowym
wyświetlanymi podczas procesu pierwszego logowania, a w szczególności do:
a.  wprowadzenia loginu oraz hasła zabezpieczającego, 
b.  zmiany hasła po pierwszym logowaniu do Serwisu internetowego. 
6.4.  Po dokonaniu pierwszego logowania  Usługobiorca jest zobowiązany  zweryfikować 
poprawność wprowadzonych przez  Usługodawcę  do Serwisu  internetowego  danych
dotyczących  Usługobiorcy,    szczególności:  nazwę  Usługobiorcy,  imię,  nazwisko 
i numer  PESEL  osoby/osób  upoważnionej/-ych  do  reprezentacji  Usługobiorcy,  adres
siedziby Usługobiorcy, NIP oraz adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
6.5.   przypadku  zmiany  którejkolwiek   danych,   których  mowa   punkcie  6.4. 
Regulaminu,  Usługobiorca  obowiązany  jest  do  niezwłocznego  jej  zgłoszenia
Usługodawcy  za  pośrednictwem  wiadomości  e-mail.   razie  niedochowania
niniejszego  obowiązku,  Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wynikłą  stąd
szkodę  oraz  może  wstrzymać  realizację  Usług  świadczonych  drogą  elektroniczną
do czasu uaktualnienia danych w Serwisie internetowym.
6.6.  Usługobiorca nie będzie: 
a.  modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać,  spowalniać 
lub utrudniać normalnego  funkcjonowania Serwisu internetowego, w tym  takż
utrudniać dostępu do niego innym usługobiorcom,
b.  przesyłać  lub  rozprzestrzeniać  wirusów,  trojanów,  robaków,  zainfekowanych 
plików do Serwisu internetowego,
c.  dostarczać   rozpowszechniać  treści   charakterze  bezprawnym  lub  godzących 
w dobre imię lub interes Usługodawcy bądź podmiotów trzecich.
 
7.  Okres świadczenia usług drogą elektroniczną 
7.1.  Usługodawca  świadczy  Usługi  drogą  elektroniczną  przez  okres  obowiązywania 
Umowy od momentu zarejestrowania Usługobiorcy w Serwisie internetowym zgodnie
z punktem 6. Regulaminu.
7.2.  Usługobiorca  może  zrezygnować   wykonywania  przez  Usługodawcę  Usług 
świadczonych  drogą  elektroniczną  bez  podania  przyczyny  ze  skutkiem  na  koniec 
miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
7.3.  Usługodawca  może  zrezygnować   wykonywania  na  rzecz  Usługobiorcy  Usług 
świadczonych  drogą  elektroniczną   każdym  czasie  ze  skutkiem  natychmiastowym, 
w sytuacji,  gdy  Usługobiorca  narusza  Regulamin,    szczególności,  gdy  dostarcza
treści   charakterze  bezprawnym,  po  bezskutecznym  wcześniejszym  wezwaniu
do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem 7-dniowego terminu. 
7.4.  Oświadczenie o rezygnacji, o której mowa w punktach 7.2. i 7.3. Regulaminu zostanie 
złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.  Zakończenie świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną może nastąpić 
w szczególności w razie:
a.  zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługobiorcę
b.  rezygnacji Usługobiorcy zgodnie z punktem 7.2. Regulaminu; 
c.  rezygnacji Usługodawcy zgodnie z punktem 7.3. Regulaminu; 
d.  zaprzestania obowiązywania Umowy. 
7.6.   razie  zakończenia  świadczenia  przez  Usługodawcę  Usług  drogą  elektroniczną
o którym  mowa   punkcie  7.6.  Regulaminu,   terminie  7  dni  od  dnia  wystąpienia
zdarzenia  powodującego  zakończenie,  zablokowany  zostaje  Usługobiorcy  dostęp  do
Serwisu  internetowego,   wszelkie  dane  oraz  zawartość  Serwisu  internetowego w
części dotyczącej Usługobiorcy zostają usunięte.
7.7.  Usługodawca wstrzyma realizację Usług świadczonych drogą elektroniczną w razie: 
a. zawieszenia  działalności  gospodarczej  przez  Usługobiorcę  do  czasu  jej
wznowienia;
b. naruszenia  przez  Usługobiorcę  postanowień  Regulaminu,    szczególności:
wskazanych  w punkcie  6.  Regulaminu  do  czasu  zaprzestania  tych  naruszeń
lub/i usunięcia ich skutków;
c. stwierdzenia prawdopodobieństwa  dopuszczenia  się przez  Usługobiorcę  działań 
zmierzających do  naruszenia  bezpieczeństwa  danych znajdujących  się Serwisie
internetowym  lub  podjęcia  nieuprawnionej  próby  dostępu  do  Serwisu
internetowego do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji;
d. stwierdzenia podjęcia  przez Usługobiorcę czynności niezgodnych z prawem do
czasu zaprzestania naruszania prawa lub/i usunięcia skutków naruszeń;
e. stwierdzenia  działania  przez  Usługobiorcę  na  szkodę  Usługodawcy  do  czasu
zaprzestania tych działań lub/i usunięcia ich skutków;
f. stwierdzenia  podania   Serwisie  internetowym  przez  Usługobiorcę
nieprawdziwych lub nieaktualnych danych do czasu ich uaktualnienia;
g. utracenia przez Usługobiorcę loginu lub hasła do czasu wyjaśnienia sytuacji;
h. wstrzymania wykonywania Umowy do czasu wznowienia jej realizacji;
i. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
7.8.   razie  wstrzymania  przez  Usługodawcę  świadczenia  Usług  drogą  elektroniczną 
z powodów  wskazanych w  punkcie 7.7.  Regulaminu, Usługobiorcy  nie przysługują
względem Usługodawcy  żadne roszczenia z tego tytułu. W szczególności  wyłącza się
prawo dochodzenia przez Usługobiorcę od  Usługodawcy odszkodowania  na  zasadach
ogólnych.
7.9.  W przypadku zawieszenia przez Usługobiorcę działalności gospodarczej, Usługobiorca 
co do zasady zachowuje dostęp do Serwisu internetowego. Usługodawca ma prawo do
zablokowania  Usługobiorcy  dostępu  do  Serwisu  internetowego,   szczególności,
gdy powodem zawieszenia są sytuacji wskazane w punkcie 7.8.b-h. Regulaminu.
 
8.  Prawa autorskie 
8.1.  Wszelkie treści, które stanowią integralną  część  Serwisu internetowego  zamieszczone 
na  stronie internetowej pod  adresem www.PGFportal.pl, a  w szczególności:  nazwa
Serwisu  internetowego,  wygląd  graficzny,  logotypy,  elementy  grafiki,  układ  oraz
kompozycja  tych  elementów,  znaki  towarowe oraz  baza  danych są  objęte  prawami
autorskimi i podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.).
8.2.  Usługodawca  udziela  Usługobiorcy  odpłatnej,  niewyłącznej  licencji  na  korzystanie 
z Serwisu internetowego wyłącznie w celach związanych z działalnością Usługobiorcy
i zgodnie z przeznaczeniem Serwisu internetowego oraz zawartą Umową.
8.3.  Licencja udzielana jest na okres obowiązywania Umowy, za który Usługobiorca uiścił 
miesięczne wynagrodzenie   tytułu  wykonania  Umowy   ulega przedłużeniu z chwilą
zapłaty wynagrodzenia za kolejny okres.
8.4.  Usługobiorca umieszczając w Serwisie internetowym pliki oraz inne treści, potwierdza 
swoje prawo  do  dysponowania  nimi   ponosi  wyłączną  odpowiedzialność   razie
naruszenia  autorskich  praw  majątkowych   pokrewnych  lub  dóbr  osobistych  osób
trzecich. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wobec
Usługodawcy,  Usługobiorca  zobowiązuje  się  zwolnić  Usługodawcę   wszelkiej
odpowiedzialności z tytułu  naruszeń oraz do całkowitego  zaspokojenia  roszczeń osób
trzecich.
 
9.  Wynagrodzenie 
9.1.  Korzystanie z Serwisu internetowego jest odpłatne. 
9.2.  Opłata  za  korzystanie   Serwisu internetowego  została uwzględniona   miesięcznym 
wynagrodzeniu określonym w Umowie.
9.3.  W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę ze świadczenia usług drogą elektroniczną
przy  jednoczesnym  kontynuowaniu  Umowy,  wynagrodzenie  określone   Umowie
nie ulega zmniejszeniu.
9.4.  W razie rozwiązania Umowy, rezygnacji ze świadczenia usług drogą elektroniczną lub 
braku  zapłaty miesięcznego  wynagrodzenia  wynikającego   Umowy,  Usługobiorca
zachowuje prawo do danych księgowych za okresy, za które dokonał płatności, chyba
że Regulamin stanowi inaczej. 
9.5.   razie  wykorzystania  przez  Usługobiorcę  przypisanej  pojemności  przestrzeni 
dyskowej Serwisu   wielkości przekraczającej  512 MB, Usługodawca  może naliczyć
opłatę dodatkową za udostępnienie dodatkowej przestrzeni dyskowej.
 
 
10.  Odpowiedzialność Usługodawcy 
10.1. Usługodawca  podejmuje  wszelkie  starania   celu  zapewnienia  prawidłowego 
funkcjonowania Serwisu internetowego pod względem formalnym i prawnym.
10.2. Usługodawca  podejmie  wszelkie  starania   celu  zapewnienia  kompletności 
i aktualności  danych  dostępnych   Serwisie  internetowym  oraz  aby  dane  były
prezentowane   należytą  starannością,   uwzględnieniem  istniejących  okoliczności
faktycznych i prawnych, w granicach powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
10.3. Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  prawdziwość  oraz  rzetelność  danych, 
dokumentów  oraz  innych  treści  umieszczonych  przez  Usługobiorcę   Serwisie
internetowym.
10.4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy z powodu 
niezgodnego z Regulaminem użycia Serwisu internetowego.
10.5. Usługodawca  nie  ponosi  wobec  Usługobiorcy  odpowiedzialności  za  skutki  związane 
z utratą przez niego hasła.
10.6. Usługodawca   miarę  możliwości  poinformuje   wyprzedzeniem  Usługobiorcę 
o możliwych  zakłóceniach   funkcjonowaniu  Serwisu  internetowego, 
a w szczególności o planowanych przerwach w dostępie do Serwisu internetowego.
10.7. Usługodawca uwzględni wszelkie zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawnych i  dokona aktualizacji Serwisu internetowego zgodnie w  tymi zmianami.
Usługobiorca nie zostanie obciążony kosztami aktualizacji Serwisu internetowego.
10.8. Usługodawca  dochowa  należytej  staranności   celu  utrzymania  parametrów 
świadczonych Usług na stałym określonym poziomie. 
10.9. Usługobiorca  może  zgłaszać  Usługodawcy  wszelkie  awarie  Serwisu  internetowego 
drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:  biuro@PGFportal.pl.  Odpowiedzi  na  zgłoszenia
będą udzielane niezwłocznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
10.10. Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności   tytułu  trwałej  lub  czasowej 
niemożliwości świadczenia  Usług  drogą  elektroniczną oraz  z tytułu nienależytego
świadczenia Usług drogą elektroniczną z przyczyn niezależnych od Usługodawcy oraz 
z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
10.11. Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  wobec  Usługobiorcy  za  jakiekolwiek 
szkody  powstałe  bezpośrednio  lub  pośrednio z  powodu  użycia,  niemożliwości  użycia
lub  ędnego  działania  Serwisu  internetowego,   szczególności  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  utratę  danych  Usługodawcy  powstałe   wyniku  działania  siły
wyższej lub osób trzecich.
10.12. Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  wobec  Usługobiorcy  za  szkody  powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio z powodu niewłaściwego korzystania przez Usługobiorcę
z Serwisu  internetowego, nieprawidłowego  funkcjonowania  sprzętu  komputerowego,
oprogramowania  komputerowego  bądź  systemu  łączności,  za  pośrednictwem  których
Usługobiorca łączy się z Serwisem internetowym.
10.13. Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wynikłe  pośrednio  lub 
bezpośrednio z powodu udostępnienia przez Usługobiorcę hasła lub/i loginu służących
do rejestracji i logowania Usługobiorcy w Serwisie internetowym osobom trzecim.
 
11.  Reklamacja 
11.1. Usługobiorca  ma  prawo  zgłoszenia  reklamacji   razie  nieświadczenia 
lub nienależytego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu internetowego.
11.2. Termin  składania  reklamacji  wynosi  30  dni  kalendarzowych,  licząc  od  dnia 
stwierdzenia przez Usługobiorcę nieświadczenia  lub  nienależytego świadczenia Usług
za pośrednictwem Serwisu internetowego.
11.3. Reklamacja musi zawierać
a. nazwę Usługobiorcy; 
b. imię i nazwisko osoby składającej; 
c. adres do korespondencji (dane kontaktowe); 
d. przedmiot reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; 
e. uzasadnienie reklamacji; 
f.  żądanie dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji. 
11.4. Rozpatrzenie  reklamacji  przez  Usługodawcę  następuje  niezwłocznie,  nie  źniej  niż 
w terminie 14 dni.
11.5. Reklamację  można  składać  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres: 
biuro@PGFportal.pl.  Reklamacja  powinna  być  wysłana   adresu  mailowego
wskazanego w koncie Użytkownika jako adres do kontaktu.
11.6.  razie  gdy  reklamacja  nie  zawiera  informacji  koniecznych  do  jej  rozpatrzenia, 
Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym
zakresie, a termin jej rozpatrzenia biegnie wówczas od dnia jej uzupełnienia.
11.7. Odpowiedź  Usługodawcy  na  reklamację  zostanie  wysłana  na  adres  e-mail 
Usługobiorcy  podany   zgłoszeniu  reklamacyjnym  lub   inny  wskazany  przez
Usługobiorcę sposób.
 
12.  Postanowienia końcowe 
12.1. Regulamin  wchodzi   życie   dniem  jego  opublikowania  na  stronie  internetowej 
Usługodawcy pod adresem: www.PGFportal.pl i obowiązuje Usługobiorcę od dnia
zaakceptowania jego treści i rejestracji w Serwisie internetowym.
12.2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część
12.3. Zmiany załączników do Regulaminu nie stanowią zmiany Regulaminu. 
12.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
12.5.  zmianie  Regulaminu  Usługodawca  poinformuje  Usługobiorcę  drogą  elektroniczną 
wysyłając powiadomienie na jego adres e-mail wskazany do kontaktu przy rejestracji.
12.6. Zmiany  Regulaminu  wchodzą   życie   dniem  ich  opublikowania  na  stronie 
internetowej Usługodawcy pod  adresem:  www.PGFportal.pl  lub   innym terminie
wskazanym każdorazowo przez Usługodawcę.
12.7. Zmiana  Regulaminu  wymaga  akceptacji  przez  Usługobiorcę.  Brak  akceptacji 
uniemożliwia świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną, które zostają
zawieszone do czasu jego akceptacji
12.8. Korespondencja między Usługodawcą a Usługobiorcą odbywa się na adresy e-mail: 
a. ze strony Usługodawcy – wskazane w Umowie;
b. ze strony Usługobiorcy – wskazany w Serwisie internetowym.
12.9.  sprawach  nieuregulowanych   Regulaminie  zastosowanie  mają  przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
12.10. Wszelkie  spory  wynikłe  pomiędzy  Usługodawcą   Usługobiorcą   zakresie 
wykonywania lub interpretacji Regulaminu rozstrzygane będą w drodze porozumienia,
a w razie jego braku przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 
Załączniki: 
1. Polityka prywatności 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną spółki PGF sp.
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu “Polityka prywatności”
Polityka Prywatności 
1.  Administratorem  danych  osobowych  (dalej:  „Administratorem”)  Usługobiorcy  lub  osób 
fizycznych reprezentujących Usługobiorcę uzyskanych w związku z zawarciem Umowy oraz
rejestracją   Serwisie  internetowym  jest  PGF  sp.   o.o.   siedzibą  we  Wrocławiu,
ul.  Ludwika Rydygiera 2A lok.  17,  50-249  Wrocław,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego
przez  Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia-Fabrycznej,  VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000503529, REGON: 022376923, NIP: 8992752120;
2.  Administrator informuje, że: 
a.  W sprawie danych osobowych należy kontaktować się z Markiem  Zasadą e-mail: 
m.zasada@PGFportal.pl;
b.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
  art. 6 ust. 1  lit  b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia  27  kwietnia  2016  r.   sprawie  ochrony  osób  fizycznych   związku
z przetwarzaniem danych  osobowych    sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej: “Rozporządzenie”, tj.  w celu
zawarcia i wykonania Umowy oraz świadczenia usług drogą elektroniczną);
  art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
  art.  6  ust. 1  lit.  f)  Rozporządzenia,  tj.  w celu  realizacji  prawnie  uzasadnionych 
interesów  Administratora,   szczególności  prowadzenia  bieżącej  komunikacji,
prowadzenia  działań  marketingowych  własnych  usług,  zapewnienia  bezpieczeństwa
osób i mienia oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
c.  Zebrane  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji 
międzynarodowej.  Administrator  nie  będzie  wykorzystywał  zebranych  danych
osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu
o otrzymane dane osobowe.
d.  Odbiorcami zebranych danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora 
 ramach  wykonywania  swoich  obowiązków  służbowych,   także  podmioty  którym
Administrator  zleca  wykonywanie  czynności,   którymi  wiąże  się  konieczność
przetwarzania  danych.  Odbiorcami  zebranych  danych  osobowych  mogą  być  również
podmioty  uprawnione  do  odbioru  danych  tylko   uzasadnionych  przypadkach   na
podstawie odpowiednich przepisów prawa;
e.  Administrator  przechowuje  dane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  Umowy, 
świadczenia  usług  drogą  elektroniczną  oraz  przez  czas  określony   obowiązujących 
w tym  zakresie  przepisach  prawa   nie  dłużej  niż  jest  to  niezbędne  do  celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności;
f.  Osoba,  której  dane  osobowe  dotyczą  ma  prawo,   przypadkach  opisanych  prawem, 
żądać  od  Administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  wydania 
kopii,  usunięcia,  przeniesienia  danych  lub  ograniczenia  przetwarzania,  do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym
z art. 15-22 RODO;
g.  Osoba, której  zebrane dane osobowe dotyczą prawo wniesienia  skargi do  Prezesa 
Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  00-193 Warszawa,  ul. Stawki  2,  w sprawie
dotycz
ącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO. 
 
3.  Usługobiorca  jest zobowiązany  do  spełnienia obowiązku  informacyjnego, o  którym  mowa 
w art. 14 Rozporządzenia wobec osób upoważnionych przez niego do kontaktu oraz realizacji
Umowy.
4.  Usługobiorca  będący  administratorem  danych  osobowych  pracowników  oraz 
współpracowników  Usługobiorcy   myśl  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego   Rady
(UE)  2016/679   dnia  27  kwietnia  2016  r.   sprawie  ochrony  osób  fizycznych   związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE,  powierza  Usługodawcy  jako podmiotowi  przetwarzającemu
dane  osobowe  do  przetwarzania,   trybie  art.  28  RODO,  na  zasadach,   zakresie    celu
określonym w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną spółki PGF sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Regulamin”).
5.  Usługobiorca  zobowiązuje  się  do  uzyskania  wszelkich  zgód  na  przetwarzanie  danych 
osobowych  przekazanych  Usługodawcy   zobowiązuje  się  spełnić  obowiązek  informacyjny
wobec  osób,  których dane  będą  powierzone  do przetwarzania, w  zakresie  niezbędnym  do
wykonania  Umowy,   tym  do:  rejestracji   ZUS,  sporządzania   składania  deklaracji  ZUS
oraz US, i zamieszczania danych osobowych tych osób w systemie księgowym „R2” wydawcy
oprogramowania Reset 2 sp. z o.o.
6.  Usługodawca  będzie  przetwarzać,  powierzone  na  podstawie  Umowy  dane  podstawowe 
dotyczące pracowników i współpracowników Usługobiorcy takie jak: imię, nazwisko, numer
telefonu,  adres  e-mail,  nr  PESEL,  miejsce  zamieszkania,  miejsce  urodzenia,  przebieg
dotychczasowego  zatrudnienia  oraz  inne  wskazane  przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych
osobowych wyłącznie w celu wykonania czynności koniecznych do realizacji Umowy.
7.  Usługobiorca  wyraż zgodę  na  powierzenie  przez  Usługodawcę  jego  podwykonawcom 
dalszego  przetwarzania  danych,   których  mowa   art.  28  ust.  2   ust.  4  RODO,   celach
i zakresie  niezbędnym  do  realizacji  Umowy   świadczenia  usług  drogą  elektroniczną  na
podstawie Regulaminu.
8.  Usługodawca oświadcza i zapewnia, że: 
a.  Będzie  przetwarzać  dane  osobowe  wyłącznie  na  udokumentowane  polecenie 
Usługobiorcy   co  dotyczy  też  przekazywania  danych  osobowych  do  państwa
trzeciego  lub  organizacji  międzynarodowej   chyba  że  obowiązek  taki  nakłada  na
niego  prawo  Unii  Europejskiej  lub  prawo  polskie;   takim  przypadku  przed
rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na ważny interes publiczny;
b.  Osoby  upoważnione  przez  Usługodawcę  do  przetwarzania  danych  osobowych 
zobowiązały się do zachowania tajemnicy;
c.  Podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO; 
d.  Umożliwia Usługobiorcy przestrzeganie warunków, o których mowa w art. 28 ust. 2 
i 4 RODO;
e.  Biorąc  pod  uwagę  charakter  przetwarzania,   miarę  możliwości  pomaga 
Usługobiorcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z
obowiązku  odpowiadania  na  żądania  osoby,  której  dane  dotyczą,   zakresie
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
f.  Uwzględniając  charakter  przetwarzania  oraz  dostępne  mu  informacje,  pomaga 
Usługobiorcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
g.  Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem i po upływie terminu 
przedawnienia roszczeń Stron, zależnie od decyzji Usługobiorcy, usuwa wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniej
ące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej 
lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych;
h.  Udostępnia Usługobiorcy  wszelkie informacje niezbędne  do wykazania spełnienia 
obowiązków  określonych   art.  28  RODO  oraz  umożliwia  Usługobiorcy  lub
audytorowi  upoważnionemu przez  Usługobiorcę  przeprowadzanie  audytów,   tym
inspekcji.
9.  W związku z obowiązkiem określonym  w punkcie  8. Polityki Prywatności Usługodawca 
dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które:
a.  zostały  upoważnione  do  przetwarzania  danych  osobowych,  na  podstawie  pisemnego 
upoważnienia wydanego im przez Usługodawcę;
b.  złożyły w formie pisemnej oświadczenie o zachowaniu w poufności powierzonych im 
danych.
10.  związku   obowiązkiem  określonym   punkcie  8.h.  Polityki  Prywatności  Usługodawca 
niezwłocznie  poinformuje  Usługobiorcę,  jeżeli  jego  zdaniem  wydane  mu  polecenie  stanowi
naruszenie  RODO,  innych  przepisów  Unii  Europejskiej  lub  prawa  polskiego   ochronie
danych.
11. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 8. Polityki Prywatności przetwarzane będą przez 
okres niezbędny do kompleksowego wykonania niniejszej umowy, a po tym czasie przez czas
niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
12. Podczas  korzystania   Usług  świadczonych  drogą  elektroniczną  istnieje  zagrożenie 
bezpieczeństwa zgromadzonych danych w Serwisie internetowym, a w szczególności ryzyko:
a.  Ingerencji   dane  osób  niepowołanych,  które  mogą  przeglądać,  skopiować
zmodyfikować i skasować dane,
b.  ingerencji  osób  trzecich   transmisję  informacji  między  systemem  Usługobiorcy 
a Usługodawcy,
c.  otrzymywania niepożądanej poczty elektronicznej, 
d.  zainfekowania systemu złośliwym oprogramowaniem, 
e.  wyłudzenia danych, 
f.  podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa. 
13. W celu minimalizacji ryzyk wskazanych w punkcie 12 niniejszej Polityki prywatności zaleca 
się:
a.  Nieudostępnianie osobom nieupoważnionym hasła i loginu do Serwisu internetowego; 
b.  korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania przeglądarki internetowej; 
c.  każdorazowe sprawdzenie, czy połączenie z  Serwisem  internetowym realizowane jest 
w bezpiecznym, szyfrowanym protokole: “https://”.
14. Login oraz hasło do Serwisu internetowego powinno zawierać co najmniej 6 znaków, w tym 
przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden
znak specjalny.
15.  sytuacji,  gdy  Usługobiorca utracił  hasło  do Serwisu  internetowego,  należy  skorzystać  
z opcji „zapomniałem hasła”.
16.  razie,  gdy  Usługobiorca  utracił  login   dostępu  do  e-maila  podanego  podczas  rejestracji 
należy skontaktować się z Usługobiorcą.
17. Usługobiorca  zastrzega  możliwość  kontaktowania  się   Usługodawcą  za  pośrednictwem 
informacji  systemowych,  powiadomień,  wiadomości  e-mail,  wiadomości,  wiadomości  SMS,
telefonicznie lub za pośrednictwem listów.